SkillToGo Kft

1118 Budapest, Szent Adalbert tér 20.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BUDAPEST, 2019. október 01.

I.              Bevezetés

Cégünk fontosnak tartja a magánélet és a személyes adatok védelmét és nagy hangsúlyt fektet erre üzleti kapcsolataiban. Cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét, és mindig az adatvédelmi jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.

A Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://skilltogo.hu/ oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt.

1. A Tájékoztató tárgya

A Tájékoztatóban tájékoztatni kívánjuk Önt arról, hogy a SkillToGo Kft. (továbbiakban: Adatkezelő; cégünk) miként használja fel a személyes adatokat, milyen információkat gyűjt és értékel ki a weboldala, online alkalmazásai használóiról, az adatokat miként használja fel, bocsátja harmadik felek rendelkezésére, vagy dolgozza fel bármilyen más módon.

 

2. Fogalmak/Definíciók

Fogalom-meghatározások a GDPR alapján:

Adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja “. Adatkezelőnek minősül például szerződéses jogviszony keretében létrejött kapcsolat során a SkillToGo ktf., amennyiben számlát állít ki.

Adatkezelés: „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés”.

Adatkezelésnek minősül például amikor valamely rendezvényünkre jelentkezik.

Adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel“.

Adatfeldolgozónak minősül például a Magyar Posta Zrt., amikor a segítségükkel Önnek postai úton küldeményt küldünk.

Adatfeldolgozás: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon az adatkezelő nevében végzett bármely művelet.

Adatfeldolgozási tevékenység lehet például egy külső cég által végzett, kiszervezett bérszámfejtési tevékenység.

Hozzájárulás: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez“.

Hozzájárulását adja meg például fénykép készítéséhez rendezvényünk vagy képzésünk helyszínén.

Személyes adat: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”.

Személyes adatnak minősülhet az Ön e-mail címe, telefonszáma, lakcíme vagy az Önről készült fotó-, videófelvétel is.

Érintett: „bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy” (az Info tv. alapján).

Ön adatvédelmi szempontból érintettnek minősül, amennyiben Önnel kapcsolatban személyes adatokat tárolunk, például szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében (kapcsolattartó), pályázat lebonyolításával kapcsolatban (pályázó), stb.

3. Alkalmazott jogszabályok

Tájékoztatjuk, hogy cégünk a személyes adatokat – többek között – az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól (Grt.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvt.)

4. Adatkezelési alapelvek

Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az EP és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelet rendelkezéseinek és a vonatkozó törvényeknek megfelelően jár el.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban Érintett) személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez a tájékoztató tömör, egyszerű módon foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjtünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az érintett adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

Részletes szabályozás az említett rendeletben található, további infomáció igény esetén javasoljuk a Rendelet tanulmányozását.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során betartja a GDPR 5. cikkében felsorolt alábbi elveket

 1. jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
 2. célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 3. adattakarékosság:a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 4. pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
 5. korlátozott tárolhatóság:a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 6. integritás és bizalmas jelleg:a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 7. integritás és bizalmas jelleg:az adatkezelők felelősek a fenti alapelveknek való megfelelésért, képesnek kell lenniük e megfelelés igazolására.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési tevékenységét, ennek megfelelően kiterjed – kifejezetten, de nem kizárólag – az Adatkezelővel gazdasági (üzleti) tevékenysége során kapcsolatba kerülő gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói, mint Érintettek, az Adatkezelő leendő munkavállalóinak (álláskeresők) a személyes adatai kezelésére is, a WWW.skilltogo.hu weboldal használatára, az alkalmazott adatbiztonsági elvekre.

5. Adatkezelő

Az adatkezelő neve: SkillToGo kft.

Az adatkezelő székhelye: 1118 Budapest, Szent Adalbert tér 20. 2/2.

cégjegyzékszám: 01-09-326652

Telefonszám: +36 20 968-2222

Az adatkezelő képviselője:  dr.  Kovács Eszter ügyvezető

Az adatkezelő elérhetőségei:

e-mail: office@skilltogo.hu

honlap: www.skilltogo.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Sinkó Zsuzsanna (Alfa – Akció Tanácsadó Bt. asz: 23623949-1-13)

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: zssinko@skilltogo.hu / tel: 20-398-012-26

II. Adatkezelések

1.    Közös rendelkezések

Jogalap: Tevékenységeink adatkezelései a GDPR-ban meghatározott jogalapokon alapulnak (különösen: önkéntes hozzájárulás, szerződés teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé). Amennyiben adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Önnek joga van a hozzájárulást bármikor visszavonni. Amennyiben adatait a GDPR. 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeljük (azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges) és nem adja meg a szükséges adatokat, nem tudunk Önnel szerződést kötni.

Adatok forrása: Alapvetően az érintettől származó személyes adatokat kezeljük, amennyiben egy adatkezelés esetén nem az érintett az adat forrása, úgy jelen fejezetben külön feltüntetjük.

Hozzáférésre jogosultak: A személyes adatokat cégünk részéről kizárólag az arra jogosultak ismerhetik meg, erről belső szabályzatban, illetve az elektronikus adatbázisok jogosultsági szabályaiban gondoskodunk.

Adatfeldolgozó: Amennyiben cégünk valamely adatkezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, az adott adatkezelésnél feltüntetjük, de az alábbiakban általánosságban elmondható, hogy az adatkezelő adattovábbítást végez

 • A program előkészítéssel, adminisztrációval, fejlesztéssel, coachinggal kapcsolatban álló munkavállalói, alvállalkozói megbízottjai felé;
Consent Bt. Cégjegyzék szám: 01-06-116277

Adószám: 28263973-1-43

Telephely: 1082 Budapest Rákóczi tér 2

Csa-Bau Bt. Cégjegyzék szám: 02-06-068277

Adószám: 20330093-1-02

Székhely: 7632 Pécs Németh László u. 40.

Groma Géza László Adószám: 69324525-1-41

Székhely: 1036 Budapest Lajos u. 107 5/30

Konstans Bt. Cégjegyzék szám:

Adószám: 28263973-1-43

Székhely: 1082 Budapest Futó u. 1. 2/33.

 • Könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói felé
Workstream Kft. Cégjegyzék szám: 01-09-731466

Adószám: 13363792-2-13

Székhely: 2040 Budaörs Szivárvány u. 4. 3/18.

Adatbiztonság: Az adatbiztonsággal kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató VII. fejezete, továbbá az Adatkezelők belső informatikai szabályzatai tartalmazzák.

 Egyebek: Cégünk alapvető működése során nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, de tanácsadói tevékenységünk során megrendelői igény szerint teszteket, kérdőíveket készítünk Szerződéses kötelezettségünk teljesítése érdekében. (SkillToGo MQ teszt) A teszteket/kérdőíveket önkéntes hozzájárulás alapján töltik ki a magánszemélyek, tudomásul veszik, hogy válaszaik alapján automatizált adatfeldolgozásban vesznek részt.

1.     Marketing célú adatkezelések

Az általunk nyújtott szolgáltatásokról a www.SkillToGo.hu honlapon adunk tájékoztatást, szolgáltatásainkkal kapcsolatosan elektronikus hírlevél kiküldésére sor kerülhet azon érintettek számára, akik a hírlevél kiküldéséhez előzetes kifejezett hozzájárulásukat adták.

Ha kitölti a hírlevélre való regisztrálást szolgáló webes űrlapot, akkor az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag annak ellenőrzésére használjuk, hogy Ön-e az, aki a megadott e- mail cím tulajdonosa és aki meg kívánja kapni a hírlevelet, illetve, hogy összeállítsunk egy levelezési listát és kielemezzük a hírlevelünk használatát. Az Ön adatai kizárólag, akkor használhatók fel más célokra is, ha Ön hozzájárul az ilyen célú felhasználásokhoz.

Annak érdekében, hogy személyre szabott hírlevelet tudjunk küldeni, szükségünk van foglalkozás és érdeklődési kör adatára is.

Hírlevelünkről  – bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen  – leiratkozhat a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre történő kattintással.

Adatkezelés célja:

Hírlevél küldése, szolgáltatásainkkal kapcsolatosan

Adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)

Kezelt adatok köre:

Név, megszólítás, e- mail cím, foglalkozás, érdeklődési kör

Érintett:

Hírlevélre feliratkozók

Adatkezelés időtartama:

Hozzájárulás Visszavonásig

2.    Kapcsolatfelvétel

2.1.         E-mailes kapcsolatfelvétel (megkeresés)

Ha Ön e-mailben felveszi a kapcsolatot cégünkkel, igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül választ adni megkeresésére.

Adatkezelés célja:

Tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)

Kezelt adatok köre:

Név, e- mail cím, telefonszám, kérés tartalma

Érintett:

E-mail küldője

Adatkezelés időtartama:

Adatait a cél megvalósulásáig, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy max. 1 évig tároljuk.

2.2.         Adatkezelők által kezdeményezett kapcsolatfelvétel

Amennyiben cégünk nyilvános adatbázisból, vagy egyéb forrásból elérhetőséggel rendelkezik Önhöz, felveheti Önnel a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon keresztül) úgy, ha Ön még nem ügyfelünk. Az Önnel való további egyeztetésekre kizárólag a hozzájárulásával kerülhet sor.

Adatkezelés célja:

Tájékoztatás nyújtása, értékesítések növelése

Adatkezelés jogalapja:

Kapcsolatfelvétel cégünk jogos érdeke alapján (pl. üzletszerzés), a kommunikáció pedig azt követően hozzájárulás alapján történik. (GDPR 6. cikk (1)a) és f

Kezelt adatok köre:

Név, e- mail cím, telefonszám

Érintett:

Megkeresett személy (Hr vezető,…)

Adatkezelés időtartama:

Cél megvalósulásáig

Forrás:

E-build információs adatbázis, nyilvánosan elérhető információk

Adatfeldolgozó

Irodai szolgáltatással, valamint üzletviteli tanácsadással megbízott alvállalkozóink

2.3.         Kapcsolattartás szerződéses kapcsolat esetén

Amennyiben cégünk Önnel szerződést kötött, vagy ha cégében Ön kapcsolattartóként kerül megjelölésre, úgy a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban cégünk megkeresheti Önt a megadott elérhetőségein keresztül. Megkeresésünk általában e-mailben, vagy telefonon keresztül történik.

Adatkezelés célja:

Tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

Cégünk és a szerződéses partner jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f.

Kezelt adatok köre:

Név, e- mail cím, telefonszám

Érintett:

Kapcsolattartó

Adatkezelés időtartama:

Az Ön kapcsolattartói minőségének megszűnéséig. Amennyiben az Ön adatait kapcsolattartóként egy szerződés tartalmazza,  a szerződésre vonatkozó elévülési időig.

Forrás:

Amennyiben Ön céges kapcsolattartó, adatát Öntől, vagy Cégtől kaptuk meg.

Adatfeldolgozó

Irodai szolgáltatással, valamint üzletviteli tanácsadással megbízott alvállalkozóink

2.4.         Névjegykárnyák kezelése

Amennyiben cégünk munkatársának/megbízott, bennünket képviselő szerződéses partnerének átadja névjegykártyáját és az azon lévő személyes adatait azt az alábbiak szerint kezeljük:

Adatkezelés célja:

Kapcsolatépítés és Kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a.

Kezelt adatok köre:

Név, cím, e- mail cím, telefonszám, beosztás

Érintett:

névjegykártya tulajdonosa

Adatkezelés időtartama:

Hozzájárulás visszavonásáig

3.    Megrendelések

Az ajánlatokat és megrendeléseket elektronikus adatbázisokban, a megrendelésekhez kapcsolódó dokumentációkat (pl. számla, szállítólevél) elektronikusan, illetve papír alapon tároljuk.

Általánosságban cég formában működő partnereik részére szolgáltatunk. Ebben az esetben a kapcsolattartók személyes adatait kezeljük jogos érdek alapján [GDPR 6. cikk (1) f)]. Amennyiben az értékesítés természetes személy (pl. egyéni vállalkozó, munkatárs) részére történik, úgy az ő személyes adataikat kezeljük a szerződéskötés jogalapjával [GDPR 6. cikk (1) b)].

Amennyiben Ön céges partnerünk kapcsolattartója, adatait az alábbiak szerint kezeljük

Adatkezelés célja:

ajánlatkérés, ajánlat feldolgozás

Adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f.

Kezelt adatok köre:

Név, cím, e- mail cím, telefonszám, igénybeveendő szolgáltatás

Érintett:

Ajánlatot kérő kapcsolattartója

Adatkezelés időtartama:

Adatait az ajánlat érvényességéig tároljuk.

 

Amennyiben Ön Természetes személyként ajánlatot kíván kérni, adatait az alábbiak szerint kezeljük

Adatkezelés célja:

ajánlatkérés, ajánlat feldolgozás

Adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) a.

Kezelt adatok köre:

Név, cím, e- mail cím, telefonszám, igénybeveendő szolgáltatás

Érintett:

Ajánlatot kérő

Adatkezelés időtartama:

Adatait az ajánlat érvényességéig tároljuk.

 

Amennyiben Ön céges partnerünk kapcsolattartója adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Adatkezelés célja:

Megrendelés feldolgozása, teljesítése, teljesítés érdekében kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f.

Kezelt adatok köre:

Név, cím, e- mail cím, telefonszám, igénybeveendő szolgáltatás

Érintett:

Megrendelő kapcsolattartója

Adatkezelés időtartama:

A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, szerződéseket a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig.

Adatfeldolgozó:

Workstream Kft. ( 2040 Budaörs Szivárvány u. 4.) – számviteli szolgáltatással megbízott / Irodai szolgáltatással, valamint üzletviteli tanácsadással megbízott alvállalkozóink

4.    Megállapodással kapcsolatos adatkezelések

4.1.         Megállapodások

Amennyiben cégünk megállapodást köt Önnel (pl. szolgáltatási szerződés, bérleti szerződés, megbízási szerződés, stb.), a megállapodásban az alábbi adatait vesszük fel és azokat az alábbiak szerint kezeljük.

Adatkezelés célja:

Megállapodás írásbeli rögzítése, nyilvántartása, teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:

Szerződéskötés. [GDPR 6. cikk (1) b)]

Kezelt adatok köre:

Név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, munkakör, aláírás. (A szerződés jellegétől függően a személyes adatok köre bővülhet, azonban a szerződés csak a feltétlenül szükséges adatokat tartalmazza.)

Érintett:

Természetes személy,  szerződő fél.

Adatkezelés időtartama:

A szerződés lejártától számított 10 évig tároljuk (tekintettel a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.) Bizonyos megállapodások esetén a szerződésben rögzített ideig.

Adatfeldolgozó

Workstream Kft. ( 2040 Budaörs Szivárvány u. 4.) – számviteli szolgáltatással megbízott / Irodai szolgáltatással, valamint üzletviteli tanácsadással megbízott alvállalkozóink

4.2.         Számlázás

Adatkezelés célja:

Megrendelésekkel kapcsolatos számla kiállítása

Adatkezelés jogalapja:

Jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c)]

Kezelt adatok köre:

Név, cím, telefonszám

Érintett:

Szerződő fél

Adatkezelés időtartama:

A számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.

Adattovábbítás:

Jogszabályi előírás esetén NAV részére

Adatfeldolgozó:

Magyar Posta Zrt. – levelek, postai küldemények továbbítását végzi. / Workstream Kft. (2040 Budaörs Szivárvány u. 4.) – számviteli szolgáltatással megbízott

4.3.         Egyenlegközlők

Adatkezelés célja:

Egyenleg nyomon követése, egyenlegről (pl. tartozásról) információ küldése, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

Szerződő fél és cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre:

Név, cím

Érintett:

Szerződő fél

Adatkezelés időtartama:

1 év

Adattovábbítás:

Workstream Kft. (2040 Budaörs Szivárvány u. 4.) – számviteli szolgáltatással megbízott / ügyben eljáró ügyvédi iroda, NAV részére kérés esetén

Adatfeldolgozó:

Magyar Posta Zrt. – levelek, postai küldemények továbbítását végzi. / Workstream Kft. (2040 Budaörs Szivárvány u. 4.) – számviteli szolgáltatással megbízott

4.4.         Fizetési felszólítások, egyéb igény érvényesítés

Adatkezelés célja:

Fizetési felszólítás küldése, egyéb úton igényérvényesítés (pl. hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése)

Adatkezelés jogalapja:

Cégünk jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) f)]

Kezelt adatok köre:

Név, cím

Érintett:

Szerződő fél

Adatkezelés időtartama:

A dokumentációkat a Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig, illetve aktív partnerünk esetén 10 évig kezeljük

Adattovábbítás:

Ügyvédi meghatalmazás alapján az ügyben eljáró ügyvédi iroda

Adatfeldolgozó:

Magyar Posta Zrt. – levelek, postai küldemények továbbítását végzi./ Workstream Kft. (2040 Budaörs Szivárvány u. 4.) – számviteli szolgáltatással megbízott

.

5.    Programok, rendezvények

5.1.         Rendezvények

Időről időre partnereink számára rendezvényeket szervezünk, amelyen a részvétel részben meghívásos, részben önkéntes. A rendezvények során tömegfelvételek és egyéni felvételek is készül(het)nek, melyre a meghívóban, regisztrációkor és a rendezvény ideje alatt is felhívjuk a figyelmet. Az elkészült videó-, illetve fényképfelvételeket belső céges kommunikációs felületünkön, illetve az interneten (pl. Facebook oldal, honlap) közzétesszük. Amennyiben nem kíván szerepelni a felvételeken, illetve tiltakozik az Ön szereplésével készülő felvételek nyilvánosságra hozatalával szemben, kérjük jelezze adatvédelmi tisztviselőnk részére, és haladéktalanul intézkedünk kérése teljesítése érdekében.

Adatkezelés célja:

Rendezvény megszervezése, résztvevők nyilvántartás)

Adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, telefonszám

Érintett:

Rendezvényen résztvevők

Adatkezelés időtartama:

A számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.

Adatközlés:

Rendezvényt lebonyolító intézmény felé (szállás foglalás céljából)

Adatfeldolgozó:

Rendezvényt szervező (pl. ülésrend esetén)

5.2.         Rendezvényeken készült képmással (fénykép, videó) kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja:

Fénykép – és videófelvételeket cégünk népszerűsítése érdekében, illetve az események dokumentálása céljából készítünk és teszünk közzé

Adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás, illetve amennyiben a rendezvényen csak úgy van lehetőség részt venni, hogy arról felvételek készülnek: cégünk jogos érdeke.  [GDPR 6. cikk (1) a) éf f)]

Kezelt adatok köre:

fénykép és videófelvétel

Érintett:

Rendezvényen résztvevők

Adatkezelés időtartama:

5 év

Nyilvánosságra hozatal:

Social media csatornákon keresztül, honlapon, prospektusokban, más előre meghatározott módon, fórumon.

Adatfeldolgozó:

fényképet, videót készítő megbízott vállalkozó

6.    MQ teszt / kérdőív

Vállalkozásunk saját fejlesztésű (speciális mérésekre alkalmas) programjához kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja:

Megállapodás/szerződés alapján szerződött ügyfelek munkatársai együttműködési hatékonyságának mérése

Adatkezelés jogalapja:

Szerződéskötés. [GDPR 6. cikk (1) b)] ügyféllel kötött szerződés vonatkozásában / Érintett hozzájárulása teszt / kérdőív kitöltésével kapcsolatosan [GDPR 6. cikk (1) a)]

Kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím,

Érintett:

Megbízó cég természetes személy munkavállalója

Adatkezelés időtartama:

Megbízás teljesítéséig

Adatfeldolgozó

 Adatkezelő által megbízott szerződéses partner az adatok kiértékelésével kapcsolatosan. ***

Hetzner Online GmBh adatbázis tárhely szolgáltató /www.hetnzner.com/

*** Az adatkezelő által megbízott szerződéses partnerek a teszt kiértékelésével kapcsolatosan:

Consent Bt. Cégjegyzék szám: 01-06-116277

Adószám: 28263973-1-43

Székhely: 1118 Budapest Szent Adalbert tér 20.

Csa-Bau Bt. Cégjegyzék szám: 02-06-068277

Adószám: 20330093-1-02

Székhely: 7632 Pécs Németh László u. 40.

Groma Géza László Adószám: 69324525-1-41

Székhely: 1036 Budapest Lajos u. 107 5/30

Konstans Bt. Cégjegyzék szám:

Adószám: 28263973-1-43

Székhely: 1082 Budapest Futó u. 1. 2/33.

7.    Álláshirdetésre jelentkezés

A www.SkillToGo.hu címen elérhető honlapon esetlegesen meghirdetett pozíciókra lehet jelentkezni. Kérjük, hogy az állás betöltéséhez nem szükséges adatokat (pl. kedvenc állat) ne adja meg részünkre.

Adatkezelés célja:

Konkrét álláshirdetésre vagy adatbázisba történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel, a pályáztatás folyamatának koordinálása.

Adatkezelés jogalapja:

Hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a)]

Érintett:

Jelentkezők, Pályázók

Kezelt adatok köre:

Név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, születési idő, fénykép, kísérőlevél, önéletrajz és az abban megadott egyéb személyes adatok.

Adatkezelés időtartama:

Konkrét álláshirdetésre jelentkezés esetén a pályázat lezártáig. Adatbázisba történő jelentkezés esetén 1 év.

Adatfeldolgozó

 Állásportálok

III.          Sütik, webjelzők

1.    Tájékoztató az ún. sütik (cookie-k) használatáról

A  weboldalon alkalmazott sütik:

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik szükségesek ahhoz, hogy a felhasználók böngészhessék oldalunkat, maradéktalanul és zökkenőmentesen használhassák annak funkcióit, a honlapunkon keresztül elérhető szolgáltatásokat. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az aktuális látogatására vonatkozik, a böngészés befejeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben (13/A. § (3) bekezdés) foglaltaknak megfelelően történik.

Fontos megjegyeznünk, hogy ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudják garantálni Önnek weboldalaink kényelmes és zökkenőmentes használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek a típusú sütik arra biztosítanak lehetőséget, hogy az Ön weboldalunkkal kapcsolatos választásait, beállításait, használati szokásait az oldal „megjegyezze” és ne kelljen azokat minden látogatáskor újra beállítania. Ezen sütik egyéb adatot nem tárolnak, így az Ön személyes beazonosítására nem alkalmasak. Ezen sütik a lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Harmadik fél általi sütik

Az Evernbrite weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Evenbrite információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat, mint pl. hogy melyik oldalt nézték meg, a weboldal mely részére kattintottak, hány oldalt kerestek fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje. Ezek az adatok sem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használják fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. A Google Analytics szolgáltatás sütikkel kapcsolatos további tudnivalóiról  (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage) kattintva tájékozódhat.

A sütik elfogadása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező, azonban felhívjuk szíves figyelmét, hogy a sütik alkalmazásának megakadályozásával vagy a sütik törlésének következtében előfordulhat, hogy Ön nem lesz képes honlapunk minden funkciójának vagy az elérhető szolgáltatásoknak teljes körű és zavartalan használatára, illetve hogy a honlap az eredetitől eltérően fog működni az Ön számítógépén, más eszközén, böngészőjében.

A sütik ellenőrzése és kikapcsolása

A böngészők lehetőséget adnak a süti-beállítások megváltoztatására. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez megváltoztatható annak érdekében, hogy a beállítást követően megakadályozza az automatikus elfogadást. Ilyen beállítás esetén a böngésző minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Ha többet szeretne megtudni a böngésző beállításainak módosításáról, nézze át a böngésző utasításait vagy súgóját. A legnépszerűbb böngészők süti-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer 11

Microsoft Internet Explorer 10

Microsoft Edge

Safari

 

Adatkezelő csak, mint szerződött partner vesz igénybe online felületet programjainak hirdetésére.

Ahogyan a weboldalak többsége, az Evenbrite is alkalmaz sütiket, közismertebb néven cookie-kat.

Amikor a látogató az Evenbrite oldalát meglátogatja, egy kisméretű fájl, ún. cookie (süti) töltődik le a weboldal látogatójának számítógépére vagy a böngészésre használt más eszközére (táblagép, okostelefon, hordozható okoseszközök), amelyhez a későbbiekben az alábbiakban meghatározottak szerint az Evenbrite is hozzáférhet. A süti célja, hogy információt gyűjtsön a látogatóról, illetve eszközéről, megjegyezze a látogató egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, és általánosságban megkönnyítse a weboldal használatát, így a látogató számára minőségi felhasználói élményt biztosítson.

Néhány süti csak átmeneti és azonnal eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek hosszabb ideig érvényes változatok is, melyek huzamosabb ideig a számítógépen maradnak.

2.    Webjelzők

A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk hatékonyságának kielemzésére. Például a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.

IV.         Webelemzési szolgáltatások

(www.skilltogo.hu,
www.ppconference.hu

1.    Webelemzésről általában

A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési szolgáltatásokat és közösségi Plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.

2.    Külső szolgáltatók

2.1.         Google Analytics

A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók:

www.google.com/analytics/terms/gb.htmlorhttps://www.google.com/policies/ /.

2.2.         Facebook Plugin-ok („Megosztás” gomb)

A Facebook Inc. cég, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor az online szolgáltatásainkat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a Facebook profiljához. Ekkor a Facebook össze tudja kötni az online szolgáltatásaink használatát az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/policy.php. Ha nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaink használatát az Ön Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.

2.3.         YouTube

A YouTube-ot a Google cég, vagyis a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, működteti. Amikor valamelyik, YouTube pluginnel rendelkező online szolgáltatásunkat használja, akkor az rákapcsolódik a YouTube szerverekre, és az igénybe vett online szolgáltatással kapcsolatos információk továbbításra kerülnek a YouTube szerverekhez. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube fiókjába, akkor ezzel a YouTube számára lehetővé teszi, hogy a böngészési tevékenységét közvetlenül összekapcsolja a felhasználó profiljával. Ez a YouTube fiókból való kijelentkezéssel akadályozható meg. A YouTube adatfelhasználásával kapcsolatos további információkat lásd a YouTube adatvédelmi irányelveinél: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

2.4.         Twitter

A Twitter szolgáltatást a Twitter Inc. cég, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, nyújtja. A Twitter alkalmazás és a „re-tweet” funkció használatakor az Ön által használt online szolgáltatások összekapcsolásra kerülnek a Twitter fiókkal, és erről a többi felhasználó is tájékoztatást kap. Ezzel egyidejűleg adatok kerülnek továbbításra a Twitter alkalmazásba. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a Twitter által felhasználásukról. A további információkat lásd a Twitter adatvédelmi irányelveinél: http://twitter.com/privacy. A Twitter fiók adatvédelmi beállításai megváltoztathatók, lásd: http://twitter.com/account/settings.

2.5.         LinkedIn

A Linkedlin hálózat működtetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Minden olyan alkalommal, amikor a LinkedIn funkciókat tartalmazó online szolgáltatásaink valamelyikét használja, kapcsolat létesül a LinkedIn szerverekkel. A LinkedIn tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásainkat használja. Amikor a LinkedIn programnál rákattint az „Ajánlás” gombra, miközben be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába, az online szolgáltatásaink használata összekapcsolható Önnel és a felhasználói fiókjával. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a LinkedIn általi felhasználásukról. A további információkat lásd a LinkedIn adatvédelmi irányelveinél: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2.6.         Instagram

Ezen a honlapon a vezérlő integrált komponensei vannak a szolgáltatás Instagram-nak. A Instagram olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformként minősíthető, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok más szociális hálózatokban történő terjesztését.

Az Instagram által nyújtott szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország.

Az internetes oldal egy-egy oldalának bármelyik hívásával, amelyet a vezérlő működtet, és amelyen egy Instagram-összetevő (Insta gomb) került beépítésre, az adatalany informatikai rendszerének böngészője automatikusan kéri a Instagram megfelelő Instagram-összetevőjének kijelzőjének letöltéséhez. Ennek a technikai eljárásnak a során az Instagram tudatában van annak, hogy a honlapunkon milyen aloldalakat látogattak meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik az Instagram-on, az Instagram minden webhelyünkre történő híváskor észleli az érintettet – és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartamára -, hogy melyik internetes aloldalunk az oldalt az érintett látogatta meg. Ezt az információt az Instagram-összetevőn keresztül gyűjtötték össze, és az érintett  Instagram-fiókjához kapcsolódik. Ha az érintett az egyik webhelyünkre integrált Instagram gomb megnyomására kattint, akkor az Instagram megegyezik az adatokkal az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával, és tárolja a személyes adatokat.

Instagram az Instagram-összetevőn keresztül kap információt, hogy az érintett látogatta meg honlapunkat, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett Instagram-ba a webhelyünkre történő hívás időpontjában. Ez attól függetlenül történik, hogy a személy az Instagram gombra kattint, vagy sem. Ha az ilyen adatküldés Instagram-ra nem kívánatos az érintett számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy bejelentkezik a Instagram-fiókjából, mielőtt a webhelyünkre történő hívást kezdeményeznénk.

További információkat és az Instagram alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseit a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen lehet letölteni.

2.7.         Google AdWords

Ezen a honlapon a vezérlő beépítette a Google AdWords-et. A Google AdWords olyan internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor eredményei és a Google hirdetési hálózatának. A Google AdWords lehetővé teszi egy hirdető számára, hogy előre meghatározza azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési eredményei csak akkor jelennek meg, ha a felhasználó a keresőmotort használja egy kulcsszóval kapcsolatos keresési eredmény letöltéséhez. A Google Hirdetési Hálózatban a hirdetéseket a megfelelő weboldalakon egy automatikus algoritmus segítségével terjesztik, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Ireland Limited, a Gordon House, a Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja a weboldalunk promóciója a releváns hirdetéseknek a harmadik felek webhelyein és a keresőmotor Google keresőmotor eredményeinek beillesztésével, valamint a harmadik féltől származó hirdetések beillesztésével.

Ha egy adatalany Google hirdetésen keresztül ér el webhelyünket, akkor az adatalany információs technológiai rendszerén átkonvertáló cookie kerül a Google-on keresztül. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használják fel az érintett azonosítására. Ha a cookie lejárt, a konverziós cookie-t arra használják fel, hogy ellenőrizze, hogy bizonyos aloldalak, pl. A konverziós cookie-n keresztül mind a Google, mind az adatkezelő megértheti, hogy az a személy, aki elérte-e az AdWords hirdetését a weboldalunkon, eladta az értékesítést, vagyis végrehajtotta vagy törölte az áruk értékesítését.

A konverziós cookie használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google használja webhelyünkre vonatkozó látogatási statisztikák létrehozására. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetéseken keresztül szolgáltatott felhasználók számát, hogy megbizonyosodjanak az egyes AdWords hirdetések sikerességéről vagy sikertelenségéről, és optimalizálják AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információkat a Google-tól, amelyek azonosíthatják az érintettet.

A konverziós cookie személyes adatokat tárol, pl. Az érintett által látogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az Amerikai Egyesült Államokban a személyes adatokat, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k webhelyünkön történő beállítását, ahogyan azt fentebb említettük, a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google-t abban, hogy konverziós cookie-t helyezzen az érintett információs technológiai rendszerébe. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie-k bármikor törölhetők az internetböngésző vagy más szoftverek segítségével.

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy kifogásolja a Google érdekeltségi alapú hirdetését. Ezért az érintettnek hozzáférnie kell a www.google.de/settings/ads hivatkozás minden egyes böngészőjéhez, és állítsa be a kívánt beállításokat.

A Google további adatait és az alkalmazandó adatvédelmi rendelkezéseket a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen lehet letölteni.

2.8.         My Space

Ezen a honlapon a vezérlő rendelkezik a MySpace LLC integrált összetevőivel. A MySpace egy úgynevezett szociális hálózat. A szociális hálózat egy internetes társadalmi találkozóhely, egy online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális térben kommunikáljanak és egymással kölcsönhatásba lépjenek. A szociális hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teszi az internetes közösség számára, hogy személyes vagy vállalati információkat szolgáltasson. A MySpace lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználóinak, hogy ingyenes blogokat vagy felhasználói csoportokat hozzanak létre, beleértve a fényképeket és videókat is.

A MySpace üzemeltetője a Myspace LLC, a 6100 Center Drive, a Suite 800, 90045 Los Angeles, USA.

Ennek az internetes oldalnak az egyes oldalainak egyikének hívása, amelyet a vezérlő működtet, és amelyen egy MySpace összetevő (MySpace plug-in) integrálva volt, az adatkezelő informatikai rendszerének böngészője automatikusan kéri a letöltést a MySpace komponensen keresztül a MySpace megfelelő MySpace összetevőjének megjelenítésével. További információ a MySpace-ről a https://myspace.com címen érhető el. A technikai eljárás során a MySpace megismeri, hogy a honlapunkon milyen aloldalakat látogat meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a MySpace-en, a MySpace minden adathívásnál felismeri az érintettet – és az internetes oldalunkon való tartózkodásuk teljes időtartamára -, hogy melyik internetes aloldalunk az oldalt az érintett látogatta meg. Ezt az információt a MySpace komponensen keresztül gyűjtöttük, és az érintett érintett MySpace-fiókjához társítottuk. Ha az adatalany a MySpace gombok valamelyikére kattint, integrálva van a weboldalunkra, akkor a MySpace ezt az információt az érintett személyes MySpace felhasználói fiókjával hozza létre, és tárolja a személyes adatokat.

A MySpace a MySpace komponensen keresztül kap információt, hogy az érintett látogatta meg honlapunkat, feltéve, hogy az érintett a MySpace-en van bejelentkezve a honlapunkra történő híváskor. Ez attól függetlenül történik, hogy a személy rákattint a MySpace összetevőre vagy sem. Ha az ilyen adatátvitel a MySpace-hez nem kívánatos az érintett számára, akkor megakadályozhatja ezt azáltal, hogy kijelentkezik a MySpace-fiókjukból, mielőtt a weboldalunkra történő hívást kezdeményeznénk.

A MySpace által közzétett, a https://myspace.com/pages/privacy címen elérhető adatvédelmi iránymutatás a személyes adatok MySpace által történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és használatáról nyújt tájékoztatást.

V.           Személyes adatok közlése

Az Ön által kért interakció jellegétől függően (pl. visszahívás, megrendelés, szolgáltatáskérés, tájékoztatás stb.), az Ön adatai átadhatók a megrendelés teljesítésében résztvevő harmadik feleknek (pl. bankok stb.) vagy a SkillToGo kft. szerződésben rögzített alvállalkozóinak. Ezenfelül az adatok átadását kérhetik tőlünk a jogi követelmények teljesítése, illetve a jogok és megállapodások érvényesítése érdekében.

1. A törvények és hasonló kötelezettségek betartása

Az Ön személyes adatait a következő célból továbbíthatjuk:

(i) a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű rendelkezések érvényesítése vagy betartása,

(ii) biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése,

(iii) az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, és

(iv) a saját alkalmazottaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának megvédése.

2.       Adattovábbítás harmadik felekhez

Bizonyos megrendelések teljesítéséhez és meghatározott szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. tréner). Az ilyen szolgáltatók számára, kizárólag az általunk adott megbízások teljesítése céljából megengedett az általunk összegyűjtött és feldolgozott adatok felhasználása és továbbítása. Ez esetben az adatokat adatfeldolgozó részére adjuk át. (lsd. II/1. pontban)

Cégünknek hatósági ellenőrzés esetén (pl. NAV) az adott hatóság, illetve könyvelés elvégzésekor a könyvelő rendelkezésére kell bocsátania a kért adatokat, iratokat, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak (lsd. II/1. pontban). Cégünk továbbá jogérvényesítés (pl. felszólító levél, peres vagy egyéb eljárás) esetén átadja a szükséges személyes adatokat a megbízott ügyvédi iroda részére. Ezen esetekben adattovábbítás történik.

3.       Jogok védelme

Ha okunk van azt feltételezni, hogy az Adatkezelők, a szállítók, az ügyfelek, vagy a harmadik felek jogai és tulajdonai sérültek vagy sérülhetnek, akkor az Ön személyes adatait felhasználhatjuk vagy átadhatjuk az ilyen jogok és/vagy tulajdonok megvédése érdekében.

Ezenfelül fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok rendeletei előírják a jogszerűségnek a weboldalainkon ismertetett eljárás szerinti védelme és a fent említett jogok megvédése érdekében.

VI.         Az Érintettek jogai

1.    Az érintettek egyes jogai

1.1.         A tájékoztatás joga (az érintett hozzáférési joga)

Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) kezeli-e.

Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak (többek között):

 • a kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
 • az adatkezelés céljáról, forrásáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 • az adatkezelés időtartamáról (vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól),
 • a címzettekről,
 • adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről,
 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 • érintett jogairól, panasz benyújtásának jogáról.

Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – kérés esetén – az érintett rendelkezésére bocsátják.

1.2.         A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Az érintett kérésére az Adatkezelők törlik az adatot, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az Adatkezelők törlik az adatot, ha:

 • a törlést jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság elrendelte;
 • a zárolás időtartama eltelt (és a zárolás az Info tv. 19. § (1) b)-d) pontja alapján lett elrendelve).

A törléshez (elfeledtetéshez való jog) korlátai:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 • népegészségügy területét érintő közérdek;
 • ha az adatkezelés szükséges közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.

1.3.         Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést.

Az adatokat zárolni kell, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;
 • az adatkezelés jogellenes és emiatt az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelők rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit;
 • az adatkezelés jogellenes és emiatt az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok, eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges;
 • az adatkezelés jogellenes és emiatt az adatok törlésének lenne helye, de az Info tv. 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges.
 • Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, jogi igények érvényesítéséhez, más személy jogainak védelme érdekében, illetve közérdekből lehet kezelni.

1.4.           A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen:

 • az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az Adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

Ha az érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetőkkivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.

Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelők az adatokat törlik, zárolják (korlátozzák) vagy egyéb lépést tesznek, a kérelemnek megfelelően.

1.5.         Helyesbítés joga

Az Adatkezelők a személyes adatot helyesbítik, ha az a valóságnak nem felel meg (pontatlan, helytelen, hiányos).

Az Adatkezelők mentesülnek a helyesbítési kötelezettség alól, amennyiben:

 • a pontos, helytálló, hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésükre és azokat az érintett sem bocsátja rendelkezésre;
 • az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

1.6.             Kártérítés, sérelemdíj

 Az Infotv. alapján ha az Adatkezelők, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, illetve a GDPR-ban meghatározott előírásokat megsértik; és

 • amennyiben ezzel kárt okoznak, az érintett kártérítést követelhet; illetve
 • amennyiben a személyiségi jogát megsértik, az érintett sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt vagy a jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

2.       Eljárási szabályok

Az érintett jogait a jelen Tájékoztatóban meghatározott e-mail címre vagy postai címre küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelők a kérelmet kivizsgálják és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatják az érintettet a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, zárolás, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.

3.      Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk Önöket, hogy jogaik megsértése esetén:

3.1.     Az Adatkezelőkhöz fordulhatnak

A kérelmet megvizsgáljuk, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.

3.2.     Bírósághoz fordulhatnak:

A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

3.3.     A felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

VII.       Adatbiztonság

Gondoskodunk az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megtesszük a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát (pl. nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés) rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság).

A fenti követelményeket – többek között – az alábbiak szerint teljesítjük:

 • gondoskodunk arról – hardver és szoftver eszközök útján -, hogy az adatkezeléshez használt eszközökhöz (továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá;
 • az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tároljuk;
 • a személy adatokat tároló irodába bejutás korlátozott, az érzékeny/ különleges adatok tárolására külön intézkedéseket vezettünk be (pl. zárt helyiségben tárolás);
 • megakadályozzuk az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának lehetőségét,
 • megakadályozzuk az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének lehetőségét, továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát,
 • belső szabályzatok és utasítások útján gondoskodunk az adatok bizalmasságáról: a munkatárs köteles a birtokába jutott adatot csak és kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a szükséges mértékben használni úgy, hogy azokhoz olyan személy, akiknek az adat kezelése a munkájához nem szükséges, ne ismerhesse meg; az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férhessenek hozzá,
 • biztosítjuk, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
 • biztosítjuk, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 • biztosítjuk, hogy adattovábbítás során vagy az adathordozó szállítása közben azokat jogosulatlanul ne lehessen megismerni, másolni, módosítani, törölni,
 • a személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap birtokában továbbítjuk;
 • a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig kezeljük;
 • biztosítjuk, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, gondoskodunk az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (biztonsági mentés), a vírusok elleni védelemről; a hordozó eszközök fizikai védelméről;
 • biztosítjuk, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni,
 • az adatbiztonság megőrzése érdekében belső szabályzatokat (pl. IBSZ, internethasználat és IT eszközök használatának szabályozása, vírusvédelmi szabályzat, információbiztonsági politika, stb.) bocsátottunk ki és a munkatársak tájékoztatást (képzést) kaptak;
 • az informatikai megfelelőségi szint rendszeresen felülvizsgálatra és – szükség esetén – fejlesztésre kerül;
 • az adatvédelmi incidensek kezelésére belső szabályzatot dolgoztunk ki és minden lehetséges intézkedést megteszünk azok elkerülése érdekében.

VIII.     Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk. Az utolsó módosítás dátumát a „Frissítve” sor jelzi.

Dr Kovács Eszter s.k. ügyvezető

Skilltogo kft.